Strona główna » REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.konaszewski.eu

§ 1

informacje ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działającym pod adresem www.konaszewski.eu jest Liliana Konaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KON TEXPOL 1000 LILIANA KONASZEWSKA z siedzibą ul. Stary Rynek Oliwski, nr 5, 80-324 Gdańsk (zwany dalej: „sklep internetowy” lub „Zleceniobiorca”), Numer NIP 5841017734, Numer REGON 190193448.
 2. Kontakt ze sklepem internetowym odbywa się za pośrednictwem aktywnego formularza znajdującego się w zakładce kontakt pod adresem www.konaszewski.eu, poprzez adres poczty elektronicznej [email protected] lub listownie na adres siedziby sklepu internetowego.
 3. Przedmiotem umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego jest zlecenie wykonania usług krawieckich szycia na miarę oraz zakup uszytego produktu, który stanowi rzecz nieprefabrykowaną, nową (zwane dalej jako zlecenie, zamówienie, towar, produkt, rzecz).
 4. Zlecenie wykonania usługi krawieckiej przez Zleceniodawcę (zwanego dalej Klientem) za pośrednictwem sklepu internetowego jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym polityki prywatności (RODO) określonej określonej w § 8 niniejszego Regulaminu.
 5. Rzeczywisty wygląd materiałów i rzeczy może nieznacznie różnić się wyglądem (np. kolorem) od tego, który jest widoczny na stronie internetowej.

§ 2

zasady zlecenia wykonania usług krawieckich

 1. Dla realizacji zlecenia nie jest konieczna rejestracja indywidualnego konta Klienta.
 2. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna.
 3. Dla realizacji zlecenia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail do kontaktu z Klientem.
 4. Podanie w/w danych, także podczas rejestracji konta jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności określonej w § 8 niniejszego Regulaminu spełniającej wymogi Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3

szczegółowa instrukcja zlecenia wykonania usług krawieckich /zakupu gotowego produktu

 1. Klient konfiguruje zlecenie wykonania usług lub zakupu gotowego produktu wybierając elementy spośród dostępnych opcji w sklepie internetowym poprzez okna dialogowe, w tym rodzaj materiału z jakiego ma być wykonany produkt, krój produktu, dodatki, rozmiar, ilość.
 2. Po skonfigurowaniu produktu należy kliknąć opcje „dodaj do Koszyka”,
  a następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Następnie należy kliknąć opcję „potwierdź zakup”, co jest jednoznaczne ze zleceniem wykonania usług krawieckich i zakupu towaru, po za wyjątkami wskazanymi w § 3 pkt 3 a i b.
 4. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zlecenia wykonania usługi wraz unikalnym numerem Zamówienia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy z KON-TEXPOL 1000 LILIANA KONASZEWSKA.
 5. Jeśli Klient nie otrzyma zwrotnej wiadomości, o której mowa powyżej proszony jest kontakt ze sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep internetowy zastrzega, iż otrzymanie przez sklep internetowy tylko prawidłowo wypełnionego, z pełnymi danymi zamówienia jest warunkiem przyjęcia zlecenia wykonania usługi krawieckiej.
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail, w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie złożonego zamówienia lub potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z jego realizacją.
 8. Na każdym etapie składania zamówienia do chwili kliknięcia „potwierdź zakup” można anulować zamówienie.

§ 4

sposoby płatności

 1. Ceny wskazane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto wraz z należnym podatkiem VAT.
 2. Koszty dostawy towaru, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności, pokrywa zleceniobiorca.
 3. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczta Polska.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. PRZELEW ELEKTRONICZNY za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  2. PRZELEW ZWYKŁY na numer rachunku bankowego: 21 1050 1764 1000 0090 6302 1241 w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać otrzymany mailem indywidualny numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
  3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE – wyłącznie w formie płatności gotówkowej. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
 6. Umowa nie zostanie uznana za zawartą w każdym przypadku, gdy:
  1. Klient wybrał płatność przez serwis przelewy24, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
  2. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Nieodebranie przesyłki od kuriera przy wybraniu płatności przy odbiorze, nie zwalnia Klienta od zapłaty za wykonaną usługę i zakup towaru, a także usługę dostawy towaru. W takiej sytuacji Zleceniobiorca może dochodzić swoich praw przed Sądem powszechnym.
 8. Wraz z przesyłką zostanie dostarczony Klientowi dowód sprzedaży towaru.

§ 5

termin realizacji zamówienia i sposoby dostawy

 1. Szacunkowy czas realizacji gotowego produktu ze sklepu wynosi do 7dni. Zamówienie wykonania usługi szycia wynosi 3 tygodnie, przy czym nie przekracza 30 dni od daty uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy, chyba że Klient wybrał formę płatności przy odbiorze, w takim przypadku termin realizacji umowy liczy się od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia.
 2. Powyższe terminy nie uwzględniają terminu dostawy towaru, który jest niezależny od Zleceniobiorcy.
 3. Klient w dniu wysłania towaru zostanie poinformowany o numerze nadania przesyłki na wskazany adres poczty elektronicznej.
 4. Zleceniobiorca w przypadku niezależnej od niego niemożliwości realizacji zamówienia poinformuje o tym Klienta na wskazany przez Zleceniodawcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 6

odstąpienie od umowy

 1. Zleceniodawcy, w tym także konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bowiem przedmiotem zleconych usług jest rzecz nieprefabrykowana według indywidualnej specyfikacji Klienta.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę i wyłącznie za jego zgodą.

§ 7

rękojmia za wady fizyczne (reklamacja)

 1. Reklamacja otrzymanego towaru przysługuje Klientowi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dotyczących umów sprzedaży w dziale II – rękojmia za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową – wad fizycznych lub prawnych towaru – Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres sklepu internetowego wraz z opisem niezgodności.
 3. Termin Zleceniobiorcy na poinformowanie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od chwili otrzymania przez Zleceniobiorcę zwrotu towaru.
 4. W razie niezachowanie w/w terminu uznaje się, iż reklamacja była zasadna.
 5. Termin wymiany lub naprawy rzeczy na wolną od wad przez Zleceniobiorcę jest indywidualny w zależności od rodzaju i wielkości wady.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji koszty dostawy rzeczy wolnej od wad ponosi sklep internetowy.
 7. W razie nieuwzględnienia reklamacji koszty zwrotu towaru wolnego od wad do Klienta ponosi Klient.
 8. Nieznaczne różnice otrzymanego towaru nieznacznie odbiegające od towaru przedstawionego na zdjęciach w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Za nieznaczne różnice uznaje się np. odcień koloru materiału.
 9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przesłanych wymiarów zamawianego towaru z rzeczywistymi potrzebami Klienta.
 10. Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres poczty elektronicznej [email protected]

§ 8

polityka prywatności – rodo

 1. Administratorem danych osobowych jest Liliana Konaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KON-TEXPOL 1000 LILIANA KONASZEWSKA z siedzibą ul. Stary Rynek Oliwski, nr 5, 80-324 Gdańsk, e-mail: [email protected]  (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy określonej w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby działające w imieniu ADO lub na jego zlecenie w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyłącznie niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub zakończenia świadczenia usług prawnych.
 5. Pani/Panu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych organu nadzoru, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

inne postanowienia

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie wyłączne prawo do kopiowania i udostępniania do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.konaszewski.eu i nie wyraża zgody na jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Klientów i osoby trzecie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2021